Cele Fundacji

1. Działalność na rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury, dziedzictwa narodowego i ogólna działalność kulturalna i artystyczna, w tym wspieranie i promocja kultury gruzińskiej w Polsce oraz kultury Polskiej w Gruzji;
2. Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami;
3. Działalność naukowa i wydawnicza;
4. Działalność związana z turystyką i krajoznawstwem;
5. Działalność związana z ekologią i ochroną zwierząt oraz ochroną dziedzictwa przyrodniczego;
6. Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy w tym rozwój przedsiębiorczości;
7. Działalność wspomagająca rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej;
8. Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
9. Działalność na rzecz dzieci i młodzieży w tym wypoczynku dzieci i młodzieży;
10. Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
11. Działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego;
12. Działalność na rzecz integracji cudzoziemców;
13. Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych;
14. Działalność edukacyjna: edukacja ekologiczna, przyrodnicza, historyczna, regionalna, kulinarna w Polsce i zagranicą;
15. Promowanie turystyki i krajoznawstwa, w tym turystycznej atrakcyjności Polski i Gruzji oraz różnych dziedzin sztuki, rękodzieła z krajów świata;
16. Współpraca i promocja regionalnych twórców, producentów i ich produktów pochodzących z Gruzji i innych krajów w Polsce;
17. Działalność na rzecz rozwoju małych społeczności, wspieranie lokalnych inicjatyw społecznych oraz działalność na rzecz zrównoważonego rozwoju lokalnego i regionalnego,
18. Współpraca z twórcami regionalnymi, twórcami rękodzieła, rzeźbiarzami, twórcami sztuki ludowej i tradycyjnej, muzykami i innymi podmiotami.